سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه امام خمینی 
معاونت ویراستاری 
 
 
ارائه مقاله 
همکاری 
مرکز مطالعات و پژوهش های حوزه 
نظارت پروژه نرم افزاری 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز مطالعات و پژوهش های حوزه 
محقق  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز پاسخ به سوالات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم 
پاسخگوی سوالات حقوقی و سیاسی 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
شورای حل اختلاف 
رئیس شعبه 
 
 
اجرائی 
همکاری 
شورای حل اختلاف قوه قضائیه 
رئیس شعبه57 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز پاسخ به سوالات دفتر تبلیغات حوزه قم 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز مطالعات و پژوهش های حوزه 
نظارت بر طرح نرم افزاری 
 
 
اجرائی