روایی در تحقیق کیفی
42 بازدید
محل نشر: فرهنگ مدیریت » تابستان 1384 - شماره 9 » (16 صفحه - از 5 تا 20)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
چکیده اغلب تحقیقات کیفی مبتنی بر پارادایم تفسیری هستند که مبانی و اصول آنها با پارادایم اثبات‌گرایی و تحقیقات کمّی متفاوت است. بنابراین محققان کیفی باید در بکارگیری مفاهیم و معیارهای تحقیق که ریشه در پارادایم اثبات گرایی دارند هشیار بوده و از چشم انداز هستی شناسی و معرفت‌شناسی پارادایم تفسیری به این مفاهیم و معیارها بنگرند. یکی از عمده‌ترین ابهامات و چالشهایی که محققان کیفی با آن مواجه‌اند موضوع روایی در تحقیقات کیفی است. محققان کیفی نسبت به این مفهوم موضعگیری‌های متفاوتی داشته‌اند و در این راستا برخی محققان با تعریف مناسب این مفهوم در بستر پارادایم تفسیری به ارائه نوع شناسی هایی از آن پرداخته و استراتژی هایی را برای ارتقاء آن ارائه کرده‌اند. واژگان کلیدی تحقیق کیفی، معیار روایی، پارادایم تفسیری