دین، زن و دنیای جدید (برخورد تاریخی - الهامی با دو صدایی های متون) (1) و (2)
40 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » بهمن 1386 - شماره 94 » (19 صفحه - از 56 تا 74)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
چکیده: بحث زن را در قرآن مى‏توان به صورت نمونه‏اى از مجموعه بحث‏هاى کلى‏ترى، مثل دین و حقوق بشر، دین و دموکراسى، دین و عدالت، دین و آزادى در نظر گرفت که در سال‏هاى اخیر بسیار مطرح بوده است. به نظر مى‏رسد در برخورد با مجموعه این مباحث، نیاز به یک متدلوژى واحد وجود دارد. چون پرسش‏ها، چالش‏ها و مشکلاتى که مطرح است در همه اینها مشترک مى‏باشد. در مورد دین و حقوق بشر یا دین و دموکراسى، نواندیشان دینى معتقدند که دین با دموکراسى، حقوق بشر، حقوق زن، عدالت، آزادى و... همسویى و یا حتى تطابق دارد. از سویى دیگر بخشى از گرایش‏هاى سنتى معتقدند نواندیشى دینى در واقع دین را با تفکرهاى جدید منطبق مى‏کند، که این یک موضوع درون دینى نیست. اینها مى‏گویند دین با آزادى، دموکراسى، حقوق بشر، حقوق زن و... سازگار نیست، حتى بعضى از تندروترهایشان مى‏گویند: دموکراسى از سقیفه نتیجه شده و با دین سازگار نیست. نکته اساسى و محورى این است که آیا واقعا حالت دوصدایى در زمینه متون دینى ما وجود دارد یا نه؟ به نظر مى‏رسدکه برخورد «تاریخى ـ الهامى» با متن یک راه و یک متد برخورد با این وضعیت دوصدایى است و قرآن و پیغمبر مسیرى طى کرده‏اند که مبتنى بر رفع تبعیض و برقرارى عدالت بوده است و به نظر مى‏رسد قرآن خودش تجارب بشرى را به رسمیت شناخته و به آنها توصیه کرده است، یعنى به یک معنا کتاب دین با کتاب طبیعت، تاریخ و جامعه ملازم و هماهنگ است. به نظر من بحث «زن» را در قرآن مى‏توان به صورت نمونه‏اى از مجموعه بحث‏هاى کلى‏ترى مثل دین و حقوق بشر، دین و دموکراسى، دین و عدالت، دین و آزادى، در نظر گرفت که در سال‏هاى اخیر بسیار مطرح بوده است. به نظر مى‏رسد در برخورد با مجموعه این مباحث نیاز........